AKO POSTUPUJEME PRI PRÁCI?

PRÁVNE NÁLEŽITOSTI PRED ZAČATÍM PRÁC

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. je potrebné pri prekročení hraničných rozmerov vyžiadanie súhlasu od orgánu ochrany prírody na ozdravenie alebo výrub drevín. Aké sú to rozmery?

stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, ktorý je meraný vo výške 130 cm nad zemou

stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, ktorý je meraný vo výške 130 cm nad zemou a rastúci v záhradách alebo v miestach ktoré sú súčasťou verejnej zelene (cintoríny, parky, športoviská)

súvislé krovité porasty v zastavanom území s celkovou výmerou nad 10 m2 alebo za hranicami zastavaného územia s celkovou výmerou 20 m2

Teraz už viete či je potrebné žiadať súhlas od ochrany prírody. Čo všetko budem potrebovať k tejto žiadosti?

vyplnenú žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov (možnosť stiahnuť vo formáte PDF)

kópia katastrálnej mapy s vyznačením s vyznačením miesta kde bude výrub prebiehať

súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom

Kde podať vyplnenú žiadosť, ako dlho trvá vybavenie a koľko sa platí?

na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade

lehota vybavenia je zákonom stanovená do 30 dní od dňa podania vyplnenej žiadosti

cena sa líši v závislosti od príslušného úradu. Pre fyzické osoby od 6 - 20 € a pre právnické 50 - 150 €.

Ak máme všetky náležitosti vybavené môžme pristúpiť k výrubu.

PROCES SPILOVANIA

  • Jedná sa o veľmi rizikovú prácu pri ktorej treba byť obozretný a riadiť sa pravidlom " dvakrát meraj a raz rež". Na začiatku je potrebné umiestniť laná na strom, pomocou ktorých sa budú postupne spúšťať opilované časti stromu na zem. Lano sa dá dostať na strom buď pomocou arboristického praku alebo pomocou výstupových techník. 

  • Po umiestnení lana je možné zahájiť proces samotného spilovania, pri ktorom sa začína v korune stromu a opilované časti sa postupne spúšťajú na lane pomocou kladkovej techniky na zem.

  • V chvíli keď výškový pracovník opíli všetky časti stromu, ktoré by mohli ohroziť majetok alebo osoby je možné uskutočniť rez zo spodu.

© 2019 - 3J výškové práce

výškové práce